1. Biverkningar/reklamationer


    Biverkningar/reklamationer

    F?r Bristol-Myers Squibb ?r det av yttersta vikt att f? kunskap och f?rst?else f?r s?kerhetsprofilen hos v?ra l?kemedel.

    Denna hemsida har dock inte utformats f?r, och f?r inte anv?ndas till, att samla in eller l?mna ut s?kerhetsinformation om Bristol-Myers Squibbs produkter.

    Om du ?r patient och har fr?gor om ditt h?lsotillst?nd och din behandling ber vi dig att kontakta din behandlande l?kare.

    S? h?r g?r du tillv?ga f?r att rapportera en biverkning eller g?ra en reklamation:

    • Reklamation:?om du beh?ver reklamera ett l?kemedel, v?nligen kontakta n?rmaste apotek eller?Bristol-Myers Squibb p? telefonnummer 08- 585 07?304 eller via e-post:?medinfo.sweden@bms.com
    • Biverkning:?f?r att rapportera en biverkning h?nvisar vi till?L?kemedelsverket?eller till Bristol-Myers Squibb p? telefonnummer 08- 585 07?304 eller via e-post:?medinfo.sweden@bms.com

    Patients?kerheten i fokus

    Med patients?kerheten i fokus f?ljs ett l?kemedel mycket noga under hela sin livscykel av l?kemedelsmyndigheterna och av l?kemedelsf?retagen f?r att man snabbt skall uppt?cka om det f?rekommer ov?ntade biverkningar eller om n?gon k?nd biverkning ?r vanligare ?n f?rv?ntat. En allvarlig biverkning m?ste omedelbart, och under alla omst?ndigheter inom 15 dagar fr?n det att den blivit k?nd f?r l?kemedelsf?retaget, rapporteras till l?kemedelsmyndigheten i samtliga l?nder d?r l?kemedlet marknadsf?rs.

    Kunskap och f?rst?else

    F?r Bristol-Myers Squibb?r det viktigt att f? kunskap och f?rst?else f?r s?kerhetsprofilen hos v?ra preparat. Detta f?r vi med hj?lp av de biverkningsrapporter vi f?r in. De hj?lper oss att f? en ?nnu b?ttre bild av hur l?kemedlet b?st ska anv?ndas. P? s? vis kan vi ge b?ttre rekommendationer till l?kare och patienter f?r att s?kerst?lla en s?ker och effektiv behandling med v?ra l?kemedel.

    Informationstexter om l?kemedlet

    Vi bed?mer fortl?pande om de biverkningar som inrapporteras inneb?r att informationstexterna om l?kemedlet, det vill s?ga produktresumén och bipacksedeln, beh?ver ?ndras. En f?r?ndring av informationen g?rs d? i samarbete med l?kemedelsmyndigheten som godk?nner den nya texten. L?kemedelsmyndigheten kan ocks? f?resl? f?retaget f?r?ndringar med anledning av ins?nda s?kerhetsrapporter.

    Vad ?r en biverkning?

    En biverkning ?r en skadlig och oavsedd reaktion p? ett l?kemedel. F?ljande h?ndelser skall ocks? rapporteras in som en del av v?r s?kerhets?vervakning; ?verdosering, felanv?ndning, missbruk, medicineringsfel och bristande effekt av l?kemedel. Man kan s?ga att alla l?kemedel med visad effekt mot en sjukdom ?ven har o?nskade effekter av varierande grad. Det ?r dock inte s? att alla som tar l?kemedlet kommer att uppleva n?gra biverkningar. Vissa biverkningar f?rsvinner efter att du tagit l?kemedlet under en tid och i andra fall kan doseringen beh?va justeras. Det ?r viktigt att kontakta sin l?kare f?r att diskutera vad som ?r b?st i varje individuellt fall.

    Mer information om biverkningar

    Bra information om vad biverkningar ?r, vad man kan g?ra f?r att undvika dem och hur du kan lindra dem om de uppst?r, kan du l?sa om p? FASS.se samt i broschyren S?kra L?kemedel:

    影音先锋2018中文资源网站